Antrim T1 v Belfast T2 2015Antrim T2 v Belfast T1 2015Antrim v Antrim 2014Antrim v Glasgow 2014Antrim v Glasgow 2015Belfast T2 v Glasgow 2015Belfast Team 1 v Glasgow 2015Belfast v Antrim 2014Belfast v Antrim 2015Belfast v Belfast 2014Belfast v Glasgow 2014